Javna naročila zavzemajo velik del slovenskega proračuna

Javna naročila so tako v Sloveniji kot tudi po Evropski uniji precej razširjena. Preko javnih naročil se namreč danes v povprečju opravi okrog polovica državnega proračuna. Ocenjuje se, da se po postopkih javnih naročil v državah Evropske unije porabi okrog 12 odstotkov bruto družbenega produkta v Evropski uniji. Tudi Republika Slovenija v tem pogledu ni izjema, saj država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva tudi na gospodarstvo.

Kaj je javno naročila, kdo je zanje zavezan in kje so javna naročila urejena?

Ko govorimo o javnem naročilu govorimo o pisno sklenjeni odplačni pogodbi med naročnikom in izbranim gospodarskim subjektom. Predmet javnega naročila je lahko dobava blaga, izvedba storitev ali izvedba gradnje. Kot naročniki najpogosteje nastopajo državni organi, občine, javni zavodi ali javna podjetja. Naročnik v primeru javnih naročil so vsi neposredni pa tudi posredni porabniki državnega ali lokalnih proračunov. Sem na primer štejemo ministrstva, vladne službe, agencije, javne zavode (kot so šole, zdravstveni domovi in bolnišnice), Državni zbor, sodišča, javna tožilstva, upravne enote in druge državne organe, lokalne skupnosti ter organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil (na primer javno podjetje ali z njim povezane družbe, kot so Slovenske železnice, Ljubljanska Snaga ipd.). V Republiki Sloveniji je tako k javnim naročilom zavezanih več kot 2000 naročnikov. Na drugi strani pa je lahko ponudnik vsaka oseba – tako pravna kot tudi fizična, ki ponuja določeno storitev, produkt ali gradnjo.

Kaj natančno mora v primeru tipičnega odprtega postopka definirati naročnik?

Naročnik mora za vsa naročila, ki presegajo predpisane mejne vrednosti, na Portal javnih naročil posredovati obvestilo o naročilu, v katerem navede ključne podatke o javnem naročilu ter povezavo do mesta, kjer je na voljo razpisna dokumentacija. Naročnik mora v kolikor gre za tipični odprt postopek v razpisni dokumentaciji oblikovati naslednje zahteve:

  • opis in zahteve glede predmeta naročila,
  • pogoje za priznanje sposobnosti,
  • merila za izbor najugodnejšega ponudnika,
  • ostale zahteve glede vsebine, oblike ponudbe, ostale podatke glede načina oddaje ponudbe.

Vsa javna naročila morajo biti objavljena na portalu javnih naročil. Za objavo na portalu so seveda lahko objavljena tudi v drugih medijih sporočanja, tako da so ponudnikom čim bolj in čim hitreje vidna. Vendar morajo biti najprej vsekakor objavljena na portalu.

Ponudniki, ki pri javnih naročili sodelujejo, lahko do roka zahtevajo dodatna pojasnila razpisane dokumentacije. Če pa posamezen ponudnik meni, da zahteva iz razpisane dokumentacije ni v skladu s slovensko zakonodajo, lahko to dokazuje z zahtevkom za revizijo. Zahtevek za revizijo ponudnik vloži neposredno pri naročniku. Vložiti ga mora v roku osmih delovnih dni od objave naročnikovega zadnjega pojasnila na Portalu javnih naročil, vendar pa najkasneje do roka za prejem ponudb.

postopki javnega naročanja

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnih naročil

Vsak posameznik, ki je vpleten v postopke javnih naročil, mora biti z omenjenim področjem natančno seznanjen. Ker gre za izjemno široko področje, ki ga pokrivajo številni zakoni in predpisi, smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili, da kandidatom ponudimo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja. Želimo si namreč ponuditi kvalitetno možnost posamezniku, da razširi in poglobi svoje znanje ter tako omogoči hitrejši in uspešnejši razvoj svoje kariere, kakor tudi kvalitetnejše opravljanje svojega dela.

Na strokovnem usposabljanju, ki je sestavljeno iz predavanj in vaj, bomo podrobno spoznali naslednje tematike:

  • celotno delovanje javnih naročil od uvoda do predpriprave in projektnega vodenja,
  • uporabo informacijskega portala za oddajo javnih naročil,
  • obvezno dokumentacijo v postopkih javnih naročil,
  • dopustno dopolnjevanje ponudb in
  • celoten sistem pravnega varstva in spremembe v pogodbah.

Lahko torej trdimo, da smo zajeli prav vse, kar posameznik v procesu izvedbe javnega naročila potrebuje. Naučili se boste, kako pravilno izpeljati celoten proces javnega naročanja, kako ga optimizirati ter kako odpravljati najpogostejše napake. Predavatelji izhajajo iz vrst strokovnjakov, ki bodo svoje znanje predali kvalitetno in tako, da jih bodo posamezniki brez težav razumeli. Na voljo bodo tudi za vsa vprašanja, ki bi se kandidatom med predavanji in vajami lahko zastavila.

Po programu izobraževanja, ki obsega 35 ur, lahko kandidat ob izpolnjevanju 75% udeležbe pristopi k izpitu. Izpit poteka v dveh delih. Najprej bomo znanje preverili pisno (elektronsko) nato pa bo posameznik udeležen še na ustnem zagovoru pred tričlansko komisijo.

Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmete potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16). Za vse imetnike potrdila bomo pripravili tudi podpisano značko, ki jo boste lahko uporabljali v vaših podpisih, CV-ju in drugih osebnih predstavitvah kot izkazovanje usposobljenosti.

S pomočjo dodatne poklicne kvalifikacije do hitrejšega kariernega razvoja

S pomočjo dodatne poklicne kvalifikacije boste še poglobili in razširili vaše znanje o javnih naročilih in o področjih, ki se na to nanašajo, poleg tega pa boste na trgu kompetentnejši, razvoj vaše kariere pa bo lahko tako hitrejši in uspešnejši.