Kaj je javno naročanje in kako pomembno je za naš trg?

Javna naročila predstavljajo zelo pomemben del slovenskega pa tudi evropskega proračuna, saj po nekaterih izračunih javna naročila predstavljajo kar 12% bruto družbenega produkta v Evropski uniji. Tudi Republika Slovenija v tem pogledu ni izjema, saj država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva tudi na gospodarstvo. Vendar moramo, da bi razumeli pomen javnega naročanja, najprej razumeti, kaj javno naročanje sploh je.

Javno naročanje so skupki dejanj, ki jih opravljajo naročniki s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Preko javnih naročil se danes v povprečju porabi okrog polovica državnega proračuna. Zavedati se je potrebno, da je cilj vsakega podjetnika uspešno prodati svoje blago ali storitve. Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo naročniki spoštovati temeljna načela javnega naročanja, ki so:

  • gospodarna poraba javnih sredstev,
  • enakopravnost ponudnikov,
  • transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter
  • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Skladno s temi načeli se vodijo vsa javna naročila. Poleg tega pa velja poudariti tudi, da med slovenskimi in ostalimi evropskimi ponudniki ni dovoljeno delati razlik, saj Evropska Unija zagotavlja tako prost pretok ljudi, kapitala, kot tudi storitev in blaga. Posledično tuji ponudniki držav članic ne smejo biti negativno diskriminirani napram slovenskim ponudnikom.

Katera zakonodaja v Republiki Sloveniji ureja javno naročanje?

Javno naročanje urejajo številni predpisi in pestra zakonodaja, ki se je morajo tako ponudniki storitev oz. produktov, kot tudi naročniki strogo držati. Najpomembnejši akt, ki ureja postopke javnega naročanja je seveda Zakon o javnem naročanju, kjer najdemo vse pomembne določbe glede postopka javnega naročanja, podrobno pa je urejena tudi oddaja javnih naročil. Nikakor ne smemo pozabiti na to, da je javnih naročil več vrst. Tako so v Zakonu o javnem naročanju urejeni tudi posebni tipi javnih naročil.

Javna naročila morajo biti objavljena na portalu, obstaja pa tudi nekaj izjem

Načeloma velja, da morajo biti vsa javna naročila objavljena na Portalu javnih naročil, saj bodo tako bodoči ponudniki obveščeni, na katere razpise se lahko prijavljajo, vse skupaj pa pripomore tudi k večji transparentnosti postopkov javnega naročanja. Izjema od tega pa predstavljajo evidenčna javna naročila oz. javna naročila majhne vrednosti. Za evidenčna – minorna naročila – štejejo naročila do vrednosti 20.000 € oz. 40.000 € brez DDV, za naročila male vrednosti pa štejejo vsa naročila blaga in storitev med vrednostjo 20.000 do 207.000 € brez DDV (za zavode in druge osebe javnega prava) in med vrednostjo 20.000 do 134.000 € brez DDV (za občine, mesta in organe RS) ter med vrednostjo 40.000 do 500.000 € za gradnje. V skladu z 21. členom Zakona o javnem naročanju se evidenčna javna naročila ne rabijo objaviti na portalu, pač pa jih mora naročnik objaviti na svoji spletni strani. Naročnik mora za ta naročila voditi tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV.

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja

Ker gre pri javnem naročanju za relativno zapleteno področje, kjer se prepleta več različnih predpisov, predvsem pa je potrebno natančno poznavanje postopka oddaje javnega naročila, smo se v podjetji Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili, da izvedemo predavanja in delavnice na temo javnega naročanja, po delavnicah pa izvedemo še izpit. Po uspešno opravljenem izpitu bo posameznik pridobil dodatno poklicno kvalifikacijo in naziv »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«.

Predavanja in vaje bodo izvedli s strokovnim znanjem podkovani posamezniki, ki bodo svoje znanje in izkušnje predali kandidatom in jim pomagali do poglobljenega in širokega znanja s področja javnega naročanja. V sklopu predavanj in vaj se bomo dotaknili številnih tem, povezanih s področjem javnega naročanja. Med drugim si bomo podrobno ogledali Portal javnih naročil, kamor morajo biti vsa javna naročila tudi objavljena. Pozabili ne bomo niti na evidenčna javna naročila oz. javna naročila majhne vrednosti, katerih objava na portalu ni potrebna.

Kandidat bo po uspešno opravljenem izpitu znal pripraviti razpisno dokumentacijo, poznal bo sistem in načela javnega naročanja, prav tako postopek oddaje javnih naročil ter vsebino in pomen vseh obrazcev v postopkih javnega naročanja. Kandidat bo poznal tudi razloge za izključitev ponudb, informiran pa bo tudi o pogodbah in drugih zahtevah, poleg tega pa bo znal izvesti tudi praktično odpiranje ponudb in pregledati ter oceniti ponudbe.

postopki javnega naročanja

Za pridobitev poklicne kvalifikacije se mora posameznik udeležiti predavanj

Da se lahko posameznik udeleži izpita (ki naprej poteka pisano in nato še ustno), se mora udeležiti vsaj 75% vaj in predavanj, ki bodo potekala v naslednjih terminih:

  • 6. 2019, 08.00–18.00
  • 6. 2019, 08.00–18.00
  • 6. 2019, 08.00–18.00
  • 6. 2019, 08.00–18.00

Poleg tega je zahtevana vsaj srednja strokovna izobrazba, posamezniku pa v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno izrečena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja. Predavanja in vaje bodo potekala v Dvorani Uradnega lista na Dunajski cesti 167 v Ljubljani.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo tako po telefonu kot tudi po e-poti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na dodatna vprašanja.